Bibliography

Source Author A’laamu al-Wara

A’laamun Nisa

AAthaarul Balaad

Abnaa ar-Rasool fee Kerbala

Abu Hurairah

Abu Shohada

Adabus Siyasa fil Asr al-Amawi

Ad-Darajaatul Rafiya

Ad-Daulatul Amawiya Fish Sharq

Ad-Dhahab al-Masbook

Ad-Dharia fee Tasaaneef ash-Shia

Ad-Dhariatut Taahira (Manuscript)

Ad-Durrul Manthur

Ad-Durrun Nadheem

Ahkbaar at-Tiwaal

Akhbarud Daul

Al Fusulul Muhimma

Al Ifada min Tarikhul Aimmatus Saadah

Al Imamah was Siyasah

Al-A’br

Al-A’laam

Al-A’waasim

Al-Aadaab ash-Shariyah wal Minhal Mariyah

Al-Aghani

Al-Anwaarul Bahiya

Al-Asabiyatul Qabeela

Al-Balaghatun Nisa

Al-Bayan wat Tibbiyyin

Al-Bustanil Jami’ Li Jami’ Tawaarikh Ahlaz Zamaan (Manuscript)

Al-Farq Bainal Farq

Al-Futuh

Al-Futuhaat al-Islamiya

Al-Ghadeer

Al-Ghuluw wal Farqul Ghaaliya fil Hizaaraatul Islamiya

Al-Harakaat al-Fikriya fil Islam

Al-Hayat al-Ijtimaiya wal Iqtisadiya Fil Kufa

Al-Hazaaratul Islamiya

Al-Hazzratul Islamiya

Al-Husain bin Ali (a.s.)

Tabarsi

Kahala

Zakaria Qazwini

Khalid Muhammad Khalid

Shaykh Mahmud Aburiya

Aqqad

Ahmad Muhammad al-Haufi

Sayyid Ali Khan

Muhammad Najjar

Maqrizi

Aqa Buzurg Tehrani

Muhammad bin Ahmad Daulaabi

Suyuti

Ahmad bin Yahya Harawi

Dinawari

Qirmani

Ibne Sabbagh

Yahya bin Husain

Ibne Qutaybah

Ibne Khaldun

Zarkali

Ibne Arabi

Shamsuddin Hanbali

Abul Faraj Isfahani

Shaykh Abbas Qummi

Ahsan an-Nass

Ahmad bin Abi Tahir

Jahiz

Imaduddin Isfahani

Abdul Qahir Baghdadi

Ahmad bin Asim Kufi

Ahmad bin Zeeni Dahlan

Amini

Abdullah Saloom Samarai

Bandali Jauza

Muhammad Husain Zubaidi

Adam Manz

Khuda Bakhsh

Amr Abu Nasr

 

 

 

Source

Author

A’laamu al-Wara

A’laamun Nisa

AAthaarul Balaad

Abnaa ar-Rasool fee Kerbala

Abu Hurairah

Abu Shohada

Adabus Siyasa fil Asr al-Amawi

Ad-Darajaatul Rafiya

Ad-Daulatul Amawiya Fish Sharq

Ad-Dhahab al-Masbook

Ad-Dharia fee Tasaaneef ash-Shia

Ad-Dhariatut Taahira (Manuscript)

Ad-Durrul Manthur

Ad-Durrun Nadheem

Ahkbaar at-Tiwaal

Akhbarud Daul

Al Fusulul Muhimma

Al Ifada min Tarikhul Aimmatus Saadah

Al Imamah was Siyasah

Al-A’br

Al-A’laam

Al-A’waasim

Al-Aadaab ash-Shariyah wal Minhal Mariyah

Al-Aghani

Al-Anwaarul Bahiya

Al-Asabiyatul Qabeela

Al-Balaghatun Nisa

Al-Bayan wat Tibbiyyin

Al-Bustanil Jami’ Li Jami’ Tawaarikh Ahlaz Zamaan (Manuscript)

Al-Farq Bainal Farq

Al-Futuh

Al-Futuhaat al-Islamiya

Al-Ghadeer

Al-Ghuluw wal Farqul Ghaaliya fil Hizaaraatul Islamiya

Al-Harakaat al-Fikriya fil Islam

Al-Hayat al-Ijtimaiya wal Iqtisadiya Fil Kufa

Al-Hazaaratul Islamiya

Al-Hazzratul Islamiya

Al-Husain bin Ali (a.s.)

Tabarsi

Kahala

Zakaria Qazwini

Khalid Muhammad Khalid

Shaykh Mahmud Aburiya

Aqqad

Ahmad Muhammad al-Haufi

Sayyid Ali Khan

Muhammad Najjar

Maqrizi

Aqa Buzurg Tehrani

Muhammad bin Ahmad Daulaabi

Suyuti

Ahmad bin Yahya Harawi

Dinawari

Qirmani

Ibne Sabbagh

Yahya bin Husain

Ibne Qutaybah

Ibne Khaldun

Zarkali

Ibne Arabi

Shamsuddin Hanbali

Abul Faraj Isfahani

Shaykh Abbas Qummi

Ahsan an-Nass

Ahmad bin Abi Tahir

Jahiz

Imaduddin Isfahani

Abdul Qahir Baghdadi

Ahmad bin Asim Kufi

Ahmad bin Zeeni Dahlan

Amini

Abdullah Saloom Samarai

Bandali Jauza

Muhammad Husain Zubaidi

Adam Manz

Khuda Bakhsh

Amr Abu Nasr

 

 

 

Source Author Al-Husain bin Ali (a.s.)

Al-Husain bin Ali (a.s.)

Al-Idaratul Islamiyyah

Alif Baa

Al-Ijaaz wal Ijaaz

Al-Iqbal

Al-Iqd al-Farid

Al-Irshad

Al-Isabah

Al-Istiab

al-Ittiaf be Hubbil Ashraaf

Al-Jarah wat Ta’deel

Al-Kalimatul Ghurra Fi Tafzeeluz Zahra

Al-Kamil

Al-Kawaakibud Durriya

Al-Kharaaj

Al-Khasais al-Kubra

Al-Khilafah

Al-Khilafah wad Daulatu Fil Asr al-Amawi

Al-Khiraaj wa Sunatul Kitaaba

Al-Khiraaj wa Sunatul Kitaaba

Al-Khisaal

Al-Kuni wal Asmaa

Al-Ma’rif

Al-Manaqib (Manuscript)

Al-Manaqib wal Mathalib

Al-Mawahib al-Ladunniya

Al-Milal wan Nihal

Al-Mujtaba

Al-Mujtima-aatul Islamiya fi Qarnil Awwal

Al-Munmaq Fi Akhbar-i-Quraish

Al-Muntakhib

Al-Muntazim (Manuscript)

Al-Murajat

Al-Muwatta

Al-Qamoos al-Muhit

Al-Usul al-Aamma Lil Fiqh al-Maqarin

Al-Wafi fil Masaalatush Sharqiya

Al-Wasiyatul Kubra

Al-Wulaat wal Quzaat

Al-Wuzara wal Kuttab

Amali

Amali (Manuscript)

Amali al-Murtuza

Alaili

Husain Ali Jalal

Muhammad Kurd Ali

Balawi

Thalabi

Ibne Tawus

Ibne Abde Rubh Andulusi

Dailami

Ibne Hajar Asqalani

Ibne Abdul Barr Maliki

Shabrawi

Ibne Abi Hatim Razi

Imam Sharafuddin

Mubarrad

Manawi

Yahya bin Adam Qarashi

Suyuti

Thomas

Muhammad Halami

Muhammad Halami

Qudamah bin Ja’far

Saduq

Abu Bashar Daulabi

Ibne Qutaybah

Ibne Maghazali

Qadi Noman Misri

Qastalani

Shahristani

Ibne Duraid

Shukri Faisal

Muhammad bin Habib Baghdadi

Tarihi

Ibne Jauzi

Imam Sharfuddin

Malik bin Anas

Majduddin Firozabadi

Muhammad Taqi Hakim

Amin Shumail

Ibne Taimiyyah

Muhammad bin Yusuf al-Kindi

Jahshiyari

Saduq

Shaykh Mufid

Sayyid Murtuza

Source

Author

Al-Husain bin Ali (a.s.)

Al-Husain bin Ali (a.s.)

Al-Idaratul Islamiyyah

Alif Baa

Al-Ijaaz wal Ijaaz

Al-Iqbal

Al-Iqd al-Farid

Al-Irshad

Al-Isabah

Al-Istiab

al-Ittiaf be Hubbil Ashraaf

Al-Jarah wat Ta’deel

Al-Kalimatul Ghurra Fi Tafzeeluz Zahra

Al-Kamil

Al-Kawaakibud Durriya

Al-Kharaaj

Al-Khasais al-Kubra

Al-Khilafah

Al-Khilafah wad Daulatu Fil Asr al-Amawi

Al-Khiraaj wa Sunatul Kitaaba

Al-Khiraaj wa Sunatul Kitaaba

Al-Khisaal

Al-Kuni wal Asmaa

Al-Ma’rif

Al-Manaqib (Manuscript)

Al-Manaqib wal Mathalib

Al-Mawahib al-Ladunniya

Al-Milal wan Nihal

Al-Mujtaba

Al-Mujtima-aatul Islamiya fi Qarnil Awwal

Al-Munmaq Fi Akhbar-i-Quraish

Al-Muntakhib

Al-Muntazim (Manuscript)

Al-Murajat

Al-Muwatta

Al-Qamoos al-Muhit

Al-Usul al-Aamma Lil Fiqh al-Maqarin

Al-Wafi fil Masaalatush Sharqiya

Al-Wasiyatul Kubra

Al-Wulaat wal Quzaat

Al-Wuzara wal Kuttab

Amali

Amali (Manuscript)

Amali al-Murtuza

Alaili

Husain Ali Jalal

Muhammad Kurd Ali

Balawi

Thalabi

Ibne Tawus

Ibne Abde Rubh Andulusi

Dailami

Ibne Hajar Asqalani

Ibne Abdul Barr Maliki

Shabrawi

Ibne Abi Hatim Razi

Imam Sharafuddin

Mubarrad

Manawi

Yahya bin Adam Qarashi

Suyuti

Thomas

Muhammad Halami

Muhammad Halami

Qudamah bin Ja’far

Saduq

Abu Bashar Daulabi

Ibne Qutaybah

Ibne Maghazali

Qadi Noman Misri

Qastalani

Shahristani

Ibne Duraid

Shukri Faisal

Muhammad bin Habib Baghdadi

Tarihi

Ibne Jauzi

Imam Sharfuddin

Malik bin Anas

Majduddin Firozabadi

Muhammad Taqi Hakim

Amin Shumail

Ibne Taimiyyah

Muhammad bin Yusuf al-Kindi

Jahshiyari

Saduq

Shaykh Mufid

Sayyid Murtuza

Source Author An-Nahiya

An-Nass wal Ijtihad

An-Nazaa’a Wat Tukhaasum

An-Nazayatul Imamah Ladayash Shia Ithna Asharya

An-Nazmul Islamiya

An-Nisaih al-Kafiya leman Yatawalla Muawiyah

An-Nujoom az-Zaahira

Ansaab al-Ashraaf

Aqida was Shariyat dar Islam

Aqrabul Mawarid

Arbaeen

Ar-Riyadh an-Nazara

As Saraa Bainal Mawali wa Mabadi al-Islam

As Saraa Bainal Mawali wal-Arab

As Sawaiq al-Mohreqa

Asbaab an-Nuzool

Ash-Shia fil Mizan

Asraar al-Hukma

As-Sana’teen

As-Sihah

As-Siraatus Sawi min Manaqib Aalin Nabi (Manuscript)

As-Siratul Halabiyya

As-Siyasah Indal Arab

As-Siyasatul Husainiya

Athar Khanwada wa Ijtimai dar Naujawaanaan

Athar Tashayyo Dar Adabiyaat-e-Arab

Ath-Thagur al-Basima fee Manaqib as-Sayyidatun Fatima (Manuscript)

Ath-Thair al-Awwal fee Islam

Ath-Thaqib fil Manaqib (Manuscript)

At-Taaj fi Akhlaaqil Mulook

AT-Takeef an-Nafsi

At-Tarikh al-Islami wal Hizaarat al-Islamiya

At-Tarikh Siyasi Lid-Dawlatul Arabiya

At-Tatoot wal Tajdeed fish Shi’ril Amawi

Ayanush Shia

Babilyaat

Baghiyatun Nubla

Bahrul Ansaab

Baladul Amin

Ibne Athir

Imam Sharafuddin

Maqrizi

Mahmud Sobhi Salih

Dimomin Morris Audfarwa

Muhammad bin Aqil Alawi

Yusuf bin Taghri Bardi

Balazari

Agnes Goldzther

Saeed Khori

Bahauddin Amili

Ahmad bin Muhibbuddin Tabari

Noori Ja’far

Badi’ush Shareef

Ibne Hajar

Wahidi

Muhammad Jawad Mughniyya

Yaqut Musta’simi

Ibne Hilal

Jauhari

Mahmud Qadri

Halabi

Amr Abu Nasr

Imam Kashif al-Ghita

UNESCO

Muhammad Sayyid al-Gilani

Suyuti

Muhammad Abdul Baqi Sarwar

Shaykh Mufid

Jahiz

Mustafa Fahmi

Ahmad Shibli

Abdul Monim Majid

Shauqi Zaef

Sayyid Mohsin Amili

Yaqubi

Sayyid Abdul Husain

Ameeduddin Najafi

Kafa’mi

Source

Author

An-Nahiya

An-Nass wal Ijtihad

An-Nazaa’a Wat Tukhaasum

An-Nazayatul Imamah Ladayash Shia Ithna Asharya

An-Nazmul Islamiya

An-Nisaih al-Kafiya leman Yatawalla Muawiyah

An-Nujoom az-Zaahira

Ansaab al-Ashraaf

Aqida was Shariyat dar Islam

Aqrabul Mawarid

Arbaeen

Ar-Riyadh an-Nazara

As Saraa Bainal Mawali wa Mabadi al-Islam

As Saraa Bainal Mawali wal-Arab

As Sawaiq al-Mohreqa

Asbaab an-Nuzool

Ash-Shia fil Mizan

Asraar al-Hukma

As-Sana’teen

As-Sihah

As-Siraatus Sawi min Manaqib Aalin Nabi (Manuscript)

As-Siratul Halabiyya

As-Siyasah Indal Arab

As-Siyasatul Husainiya

Athar Khanwada wa Ijtimai dar Naujawaanaan

Athar Tashayyo Dar Adabiyaat-e-Arab

Ath-Thagur al-Basima fee Manaqib as-Sayyidatun Fatima (Manuscript)

Ath-Thair al-Awwal fee Islam

Ath-Thaqib fil Manaqib (Manuscript)

At-Taaj fi Akhlaaqil Mulook

AT-Takeef an-Nafsi

At-Tarikh al-Islami wal Hizaarat al-Islamiya

At-Tarikh Siyasi Lid-Dawlatul Arabiya

At-Tatoot wal Tajdeed fish Shi’ril Amawi

Ayanush Shia

Babilyaat

Baghiyatun Nubla

Bahrul Ansaab

Baladul Amin

Ibne Athir

Imam Sharafuddin

Maqrizi

Mahmud Sobhi Salih

Dimomin Morris Audfarwa

Muhammad bin Aqil Alawi

Yusuf bin Taghri Bardi

Balazari

Agnes Goldzther

Saeed Khori

Bahauddin Amili

Ahmad bin Muhibbuddin Tabari

Noori Ja’far

Badi’ush Shareef

Ibne Hajar

Wahidi

Muhammad Jawad Mughniyya

Yaqut Musta’simi

Ibne Hilal

Jauhari

Mahmud Qadri

Halabi

Amr Abu Nasr

Imam Kashif al-Ghita

UNESCO

Muhammad Sayyid al-Gilani

Suyuti

Muhammad Abdul Baqi Sarwar

Shaykh Mufid

Jahiz

Mustafa Fahmi

Ahmad Shibli

Abdul Monim Majid

Shauqi Zaef

Sayyid Mohsin Amili

Yaqubi

Sayyid Abdul Husain

Ameeduddin Najafi

Kafa’mi

Source Author Batla al-Qama

Batla Kerbala (Qaharmaan Kerbala)

Biharul Anwar

Daimul Islam

Dairatul Ma’rif

Dairatul Ma’rif Al-Haditha

Dairatul Ma’rif Islami Bartaniya

Dairatul Ma’rif Islamiya

Dalailul Imamah

Diwan

Diwan

Diwan

Diwan

Diwan

Durarul Abkaar fee Wasafil Sifwatul Akhyaar (Manuscript)

Durarun Naashiheen

Fadl Ziarat al-Husain (Manuscript)

Faiz al-Qadeer

Fathul Baari

Fawaatul Wafayaat

Fazail al-Imam Amirul Momineen (Manuscript)

Fazailul Khamsa min Sihah as-Sitta

Fihrist

Fihrist

Furu al-Kafi

Futuh al-Buldan

Haqaiq al-Akhbar an Daul al-Bihar

Hayat Imam Musa bin Ja’far (a.s.)

Hayatul Haiwan

Hayatush Sha’ar fil Kufa

Hilyatul Awliya

Hujjatus Sa’adah fee Hujjatush Shahada (Manuscript)

Ibne Rushd wa Falsafatihi

Ilmul Ijtima

Ilmun Nafs al-Askari

Imtaul Asma

Iqdul Aal fee Manaqib al-Aal

Irshad

Itiihaajaatush Sha’arul Arabi

Jami’ as-Sa’daat

Jannatul Maawa

Jauharatul Kalam fee Mad-his Saadaat al-A’laam

Jawahir al-Ahkam

Abdul Wahid Muzaffar

Bintush Shaati

Majlisi

Abu Hanifah Maghribi

Bustani

Ahmad Atiya

Fensinck and others

Farid Wajidi

Muhammad bin Jurair Tabari

Dibil bin Ali Khuzai

Muhammad Mahdi Jawahiri

Sayyid Haider Hilli

Farazdaq

Akhtal

Abul Fath bin Sadaqah

Uthman bin Hasan Khuwairi

Muhammad bin Ali Alawi

 Manawi

Ahmad bin Hajar Asqalani

Muhammad bin Shakir Katabi

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal

Murtuza Husain Firozabadi

Ibne Nadeem

Tusi

Kulaini

Balazari

Ismail Sarhang

Writer

Damiri

Yusuf Khalif

Abu Naeem Isfahani

E’timaad as-Saltana

Faraj Antun

Abdul Hameed Lutfi

Abbas Hasani

Maqrizi

Bahrani

Shaykh Mufid

Muhammad Mustafa Hadara

Naraqi

Imam Kashif al-Ghita

Qaraghuli

Shaykh Muhammad Hasan Jawahiri

Source

Author

Batla al-Qama

Batla Kerbala (Qaharmaan Kerbala)

Biharul Anwar

Daimul Islam

Dairatul Ma’rif

Dairatul Ma’rif Al-Haditha

Dairatul Ma’rif Islami Bartaniya

Dairatul Ma’rif Islamiya

Dalailul Imamah

Diwan

Diwan

Diwan

Diwan

Diwan

Durarul Abkaar fee Wasafil Sifwatul Akhyaar (Manuscript)

Durarun Naashiheen

Fadl Ziarat al-Husain (Manuscript)

Faiz al-Qadeer

Fathul Baari

Fawaatul Wafayaat

Fazail al-Imam Amirul Momineen (Manuscript)

Fazailul Khamsa min Sihah as-Sitta

Fihrist

Fihrist

Furu al-Kafi

Futuh al-Buldan

Haqaiq al-Akhbar an Daul al-Bihar

Hayat Imam Musa bin Ja’far (a.s.)

Hayatul Haiwan

Hayatush Sha’ar fil Kufa

Hilyatul Awliya

Hujjatus Sa’adah fee Hujjatush Shahada (Manuscript)

Ibne Rushd wa Falsafatihi

Ilmul Ijtima

Ilmun Nafs al-Askari

Imtaul Asma

Iqdul Aal fee Manaqib al-Aal

Irshad

Itiihaajaatush Sha’arul Arabi

Jami’ as-Sa’daat

Jannatul Maawa

Jauharatul Kalam fee Mad-his Saadaat al-A’laam

Jawahir al-Ahkam

Abdul Wahid Muzaffar

Bintush Shaati

Majlisi

Abu Hanifah Maghribi

Bustani

Ahmad Atiya

Fensinck and others

Farid Wajidi

Muhammad bin Jurair Tabari

Dibil bin Ali Khuzai

Muhammad Mahdi Jawahiri

Sayyid Haider Hilli

Farazdaq

Akhtal

Abul Fath bin Sadaqah

Uthman bin Hasan Khuwairi

Muhammad bin Ali Alawi

 Manawi

Ahmad bin Hajar Asqalani

Muhammad bin Shakir Katabi

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal

Murtuza Husain Firozabadi

Ibne Nadeem

Tusi

Kulaini

Balazari

Ismail Sarhang

Writer

Damiri

Yusuf Khalif

Abu Naeem Isfahani

E’timaad as-Saltana

Faraj Antun

Abdul Hameed Lutfi

Abbas Hasani

Maqrizi

Bahrani

Shaykh Mufid

Muhammad Mustafa Hadara

Naraqi

Imam Kashif al-Ghita

Qaraghuli

Shaykh Muhammad Hasan Jawahiri

Source Author Jawahirul Matalib dar Manaqib Imam Ali Ibne Abi Talib (Manuscript)

Journal Al-Balagh

Journal Ghurra

Jumharatul Khatab

Kamil az-Ziaraat

Kanzul Ummal

Kashful Ghumma

Khatat al-Khilafah

Khatat al-Maqrizi

Khazaanatul Adab al-Baghdadi

Khutabah dar Sadr al-Islam

Kifayatut Talib fee Manaqib Ali

Lisan al-Arab

Lisan al-Mizan

Lohoof

Ma’al Husain fi Nahza

Ma-aadinul Hikma fil Makaatib al-Aimmah

Madinatul Husain

Mafatih al-Jinaan

Majaalis Saduq

Majma al-Bayan

Majma az-Zawaid

Manazil fil Quran fee Ahle Bayt (Manuscript)

Maqaamaat al-Hariri

Maqtal al-Awalim (Manuscript)

Maqtal al-Husain

Maqtal al-Husain

Maqtal al-Husain (Manuscript)

Masaabih as-Sunnah

Matalibus So-ool

Matheer al-Ahzaan

Miftah al-Afkaar

Min Ma’alimul Haqq

Minhaj as-Sunnah

Miraat al-Jinaan

Miraat az-Zamaan Tawaarikh al-Ayaan (Manuscript)

Mojam

Mojam al-Buldan

Mojam ash-Shoara

Mojam Qabail al-Arab

Mojam Rijal al-Hadith

Mojam Tibrani (Manuscript)

Mojamul Udba

Shamsuddin Abu Barkaat

Muhammad Hasan Aale Yasin

Shaykh Iraqain

Ahmad Zaki Sifwa

Ibne Quluwahy

Ali Muttaqi Hindi Hannani

Arbili

Masinon

Maqrizi

Abdul Qadir bin Umar Baghdadi

Muhammad Tahir Darvesh

Muhammad bin Yusuf Qarashi Kanji

Ibne Manzoor

Ibne Hajar

Ibne Tawus

Asad Haider

Muhammad Mohsin Murtuza Kashani

Muhammad Husain Kalidar

Shaykh Abbas Qummi

Saduq

Tabarsi

Haithami

Husain bin Hakam

Qasim bin Ali Hariri

Abdullah Bahrani

Khwarizmi

Muqarram

Abu Mikhnaf

Baghawi

Kamaluddin Shafei

Ibne Numa

Ahmad Miftah

Muhammad Ghazzali

Ibne Taimiyyah

Yafai

Ibne Jauzi

Ibnul A’raabi

Hamuyi

Marzabani

Umar Reza Kahala

Imam Khui

Tibrani

Hamuyi

Source

Author

Jawahirul Matalib dar Manaqib Imam Ali Ibne Abi Talib (Manuscript)

Journal Al-Balagh

Journal Ghurra

Jumharatul Khatab

Kamil az-Ziaraat

Kanzul Ummal

Kashful Ghumma

Khatat al-Khilafah

Khatat al-Maqrizi

Khazaanatul Adab al-Baghdadi

Khutabah dar Sadr al-Islam

Kifayatut Talib fee Manaqib Ali

Lisan al-Arab

Lisan al-Mizan

Lohoof

Ma’al Husain fi Nahza

Ma-aadinul Hikma fil Makaatib al-Aimmah

Madinatul Husain

Mafatih al-Jinaan

Majaalis Saduq

Majma al-Bayan

Majma az-Zawaid

Manazil fil Quran fee Ahle Bayt (Manuscript)

Maqaamaat al-Hariri

Maqtal al-Awalim (Manuscript)

Maqtal al-Husain

Maqtal al-Husain

Maqtal al-Husain (Manuscript)

Masaabih as-Sunnah

Matalibus So-ool

Matheer al-Ahzaan

Miftah al-Afkaar

Min Ma’alimul Haqq

Minhaj as-Sunnah

Miraat al-Jinaan

Miraat az-Zamaan Tawaarikh al-Ayaan (Manuscript)

Mojam

Mojam al-Buldan

Mojam ash-Shoara

Mojam Qabail al-Arab

Mojam Rijal al-Hadith

Mojam Tibrani (Manuscript)

Mojamul Udba

Shamsuddin Abu Barkaat

Muhammad Hasan Aale Yasin

Shaykh Iraqain

Ahmad Zaki Sifwa

Ibne Quluwahy

Ali Muttaqi Hindi Hannani

Arbili

Masinon

Maqrizi

Abdul Qadir bin Umar Baghdadi

Muhammad Tahir Darvesh

Muhammad bin Yusuf Qarashi Kanji

Ibne Manzoor

Ibne Hajar

Ibne Tawus

Asad Haider

Muhammad Mohsin Murtuza Kashani

Muhammad Husain Kalidar

Shaykh Abbas Qummi

Saduq

Tabarsi

Haithami

Husain bin Hakam

Qasim bin Ali Hariri

Abdullah Bahrani

Khwarizmi

Muqarram

Abu Mikhnaf

Baghawi

Kamaluddin Shafei

Ibne Numa

Ahmad Miftah

Muhammad Ghazzali

Ibne Taimiyyah

Yafai

Ibne Jauzi

Ibnul A’raabi

Hamuyi

Marzabani

Umar Reza Kahala

Imam Khui

Tibrani

Hamuyi

Source Author Muawiyah fil Mizaan

Muhaaziraat al-Awail wal Awakhir

Mukhtasar Kitab al-Buldan

Mukhtasar Safwatul Safwa

Mukhtasar Tarikhul Arab

Muruj az-Zahab

Mushkil al-Aathaar

Musnad

Musnad Ahmad

Musnad Firdosi (Manuscript)

Mustadrak Sahihain

Nafasul Mahmoom

Nahjul Balagha

Nahjus Sa-a’-dah Dar Mustadrak Nahjul Balagha

Nahzatul Husain

Nasabi Quraish

Nihayatul Arab

Nisa Lahunna fi Tarikhul Islami Nasib

Nizam al-Usrah fil Islam

Nizam Tarbuvi fil Islam

Nurul Absar

Nuzhatul Majalis

Nuzhatul Mushtaq fi Tarikh Yahood wal Iraq

Nuzhatul Nazir Fi Tanbihatul Khatir

Qisasul Arab

Raihaanatur Rasool

Rasail

Rauzaatul Jannaat

Rehla Ilal Iraq

Rehlatul Binyameen

Rijal

Rijal

Rijal

Ruhul Bayan

Ruhul Islam

Ruhul Maani

Safeenatul Bihar

Sahih

Sahih

Sahih

Sahih

Sawaal fee Yazid bin Muawiyah

Sayyid Shabab Ahlil Janna Al-Husain bin Ali (a.s.)

Aqqad

Ali Darrah Hanafi

Ibne Qutaybah

Abdur Rahman bin Ali Jauzi

Sayyid Amir Ali Hindi

Masudi

Tahawi

Imam Zaid

Imam Ahmad

Shahardar Shafei

Hakim

Shaykh Abbas Qummi

Muhammad Abduh

Baqir Mahmudi

Shahristani

Masa’b bin Abdullah Zubairi

Ahmad bin Abdul Wahab Nuwairi

Ali Ibrahim Hasan

Writer

Writer

Shablanji

Abdur Rahman Safawi

Yusuf Rizqullaah Ghaneema

Husain bin Muhammad Halwani

Muhammad Jaad Maula etc.

Ahmad Fahmi

Jahiz

Muhammad Baqir Khwansari Musawi

James Buckingham

A’zaar Haddaad

Muhammad bin Umar Kishi

Muhammad Mahdi Bahrul Uloom

Najjashi

Ismail Haqqi

Sayyid Amir Ali Hindi

Mahmood Alusi

Shaykh Abbas Qummi

Tirmidhi

Muslim

Bukhari

Abu Dawood

Ibne Taimiyyah

Husain Muhammad Yusuf

Source

Author

Muawiyah fil Mizaan

Muhaaziraat al-Awail wal Awakhir

Mukhtasar Kitab al-Buldan

Mukhtasar Safwatul Safwa

Mukhtasar Tarikhul Arab

Muruj az-Zahab

Mushkil al-Aathaar

Musnad

Musnad Ahmad

Musnad Firdosi (Manuscript)

Mustadrak Sahihain

Nafasul Mahmoom

Nahjul Balagha

Nahjus Sa-a’-dah Dar Mustadrak Nahjul Balagha

Nahzatul Husain

Nasabi Quraish

Nihayatul Arab

Nisa Lahunna fi Tarikhul Islami Nasib

Nizam al-Usrah fil Islam

Nizam Tarbuvi fil Islam

Nurul Absar

Nuzhatul Majalis

Nuzhatul Mushtaq fi Tarikh Yahood wal Iraq

Nuzhatul Nazir Fi Tanbihatul Khatir

Qisasul Arab

Raihaanatur Rasool

Rasail

Rauzaatul Jannaat

Rehla Ilal Iraq

Rehlatul Binyameen

Rijal

Rijal

Rijal

Ruhul Bayan

Ruhul Islam

Ruhul Maani

Safeenatul Bihar

Sahih

Sahih

Sahih

Sahih

Sawaal fee Yazid bin Muawiyah

Sayyid Shabab Ahlil Janna Al-Husain bin Ali (a.s.)

Aqqad

Ali Darrah Hanafi

Ibne Qutaybah

Abdur Rahman bin Ali Jauzi

Sayyid Amir Ali Hindi

Masudi

Tahawi

Imam Zaid

Imam Ahmad

Shahardar Shafei

Hakim

Shaykh Abbas Qummi

Muhammad Abduh

Baqir Mahmudi

Shahristani

Masa’b bin Abdullah Zubairi

Ahmad bin Abdul Wahab Nuwairi

Ali Ibrahim Hasan

Writer

Writer

Shablanji

Abdur Rahman Safawi

Yusuf Rizqullaah Ghaneema

Husain bin Muhammad Halwani

Muhammad Jaad Maula etc.

Ahmad Fahmi

Jahiz

Muhammad Baqir Khwansari Musawi

James Buckingham

A’zaar Haddaad

Muhammad bin Umar Kishi

Muhammad Mahdi Bahrul Uloom

Najjashi

Ismail Haqqi

Sayyid Amir Ali Hindi

Mahmood Alusi

Shaykh Abbas Qummi

Tirmidhi

Muslim

Bukhari

Abu Dawood

Ibne Taimiyyah

Husain Muhammad Yusuf

Source Author Seer A’laamun Nubla

Shaheed Muslim bin Aqil

Sharh ash-Shafiya Abi Firaas (Manuscript)

Sharh Nahjul Balagha

Shaykhul Madheera

Shazaraat az-Zahab

Shu’ara Hilla

Shuara Nazraniya Ba’ad al-Islam

Sibt ar-Rasool

Simtun Nujoom al-Awali

Sirah

Subhul Aashi

Sulh al-Hasan

Sunan

Sunan

Sunan

Sunan

Tabaqat

Tabaqat Kubra

Tadhib at-Tahdhib (Manuscript)

Tadkiratul Huffaz

Tadkiratul Khawaas

Tafsir

Tafsir

Tafsir

Tafsir

Tafsir al-Manaar

Tafsir Askari

Tafsir Baidhawi

Tafsir Jalalayn

Tafsir Kashaf

Tahdhib at-Tahdhib

Taisar al-Wasul

Talkhis Mustadrak

Tamaddun Islami

Tammam al-Matoon

Tarikh

Tarikh

Tarikh

Tarikh

Tarikh

Tarikh

Tarikh

Tarikh

Tarikh (Manuscript)

Tarikh Aaimmatil Islamiya

Dhahabi

Muqarram

Muhammad bin Husain

Ibne Abil Hadid

Mahmud Aburiya

Ibne Ammad Hanbali

Khaqani

Lewis Shaikhu Yaswai

Abdul Hafeez Abu Saud

Abdul Malik A’saami

Ibne Hisham

Qalaqshandi

Shaykh Razi Aale Yasin

Ibne Majah

Abu Dawood

Abdullah bin Abdur Rahman Darami

Baihaqi

Sherani

Ibne Saad

Dhahabi

Dhahabi

Ibne Jauzi

Muhammad bin Ahmad Qurtubi

Ibne Kathir

Razi

Muhammad bin Jurair Tabari

Imam Muhammad Abduh

Imam Askari

Abdullah bin Umar Shiraz

Jalaluddin Suyuti

Mhmud bin Umar Zamakhshari

Ibne Hajar

Ibne Dibagh

Shamsuddin Dhahabi

George Gordon

Safadi

Muhammad bin Jurair Tabari

Ibne Athir

Ahmad bin Wazeh Yaqubi

Ibne Asakir

Umar bin al-Wurdi

Khalifa bin Khayaat

Ibne Khaldun

Abul Fida

Muhammad bin Salamah Quzai

Muhammad Khazari

Source

Author

Seer A’laamun Nubla

Shaheed Muslim bin Aqil

Sharh ash-Shafiya Abi Firaas (Manuscript)

Sharh Nahjul Balagha

Shaykhul Madheera

Shazaraat az-Zahab

Shu’ara Hilla

Shuara Nazraniya Ba’ad al-Islam

Sibt ar-Rasool

Simtun Nujoom al-Awali

Sirah

Subhul Aashi

Sulh al-Hasan

Sunan

Sunan

Sunan

Sunan

Tabaqat

Tabaqat Kubra

Tadhib at-Tahdhib (Manuscript)

Tadkiratul Huffaz

Tadkiratul Khawaas

Tafsir

Tafsir

Tafsir

Tafsir

Tafsir al-Manaar

Tafsir Askari

Tafsir Baidhawi

Tafsir Jalalayn

Tafsir Kashaf

Tahdhib at-Tahdhib

Taisar al-Wasul

Talkhis Mustadrak

Tamaddun Islami

Tammam al-Matoon

Tarikh

Tarikh

Tarikh

Tarikh

Tarikh

Tarikh

Tarikh

Tarikh

Tarikh (Manuscript)

Tarikh Aaimmatil Islamiya

Dhahabi

Muqarram

Muhammad bin Husain

Ibne Abil Hadid

Mahmud Aburiya

Ibne Ammad Hanbali

Khaqani

Lewis Shaikhu Yaswai

Abdul Hafeez Abu Saud

Abdul Malik A’saami

Ibne Hisham

Qalaqshandi

Shaykh Razi Aale Yasin

Ibne Majah

Abu Dawood

Abdullah bin Abdur Rahman Darami

Baihaqi

Sherani

Ibne Saad

Dhahabi

Dhahabi

Ibne Jauzi

Muhammad bin Ahmad Qurtubi

Ibne Kathir

Razi

Muhammad bin Jurair Tabari

Imam Muhammad Abduh

Imam Askari

Abdullah bin Umar Shiraz

Jalaluddin Suyuti

Mhmud bin Umar Zamakhshari

Ibne Hajar

Ibne Dibagh

Shamsuddin Dhahabi

George Gordon

Safadi

Muhammad bin Jurair Tabari

Ibne Athir

Ahmad bin Wazeh Yaqubi

Ibne Asakir

Umar bin al-Wurdi

Khalifa bin Khayaat

Ibne Khaldun

Abul Fida

Muhammad bin Salamah Quzai

Muhammad Khazari

Source Author Tarikh ad-Daulatul Arabiyyah

Tarikh al-Adab al-Arabi

Tarikh al-Arab

Tarikh al-Arab as-Siyasi

Tarikh Al-Falsafatl Islamiya

Tarikh al-Khamis

Tarikh Ash-Shoubul Islamiya

Tarikh Baghdad

Tarikh Iran

Tarikh Iraq Dar Zer-e-Sulte Umayyan

Tarikh Jinsul Arabi

Tarikh Khulafa

Tarikh Khulafa

Tarikh Muzaffari (Manuscript)

Tarikh Sahaba (Manuscript)

Tarikh Siyasi Islam

Tatheer al-Jinaan wal Lisaan

Tauzeeh al-Ghamiz

Tohafful Uqool

Tohfatul Azhaar wa Zilaalul Anhaar (Manuscript)

Tohfatul Imam fee Mukhtasar Tarikh al-Islam

Umdatul Talib fee Ansaab Aali Abi Talib

Usud al-Ghaba

Ususl al-Kafi

Uyun al-Akhbaar

Uyun al-Akhbaar wa funoon al-Aathaar

Wafa al-Wafa

Wafayatul Ayan

Waqiyatul Jamal

Waqiyatus Siffeen

Wasail ash-Shia

Waseelatul Maal fee idda manaqibul Aal (Manuscript)

Yanabiul Mawaddah

Zaad al-Maad

Zaharal Aadaab

Zainab binte Ali

Zainab wa Akhbaar az-Zainabiyaat

Zakhair al-Uqba

Zakheeratud Daarain

Zel al-Amali

Zikri al-Husain

Julius Falhauzen

Regis Bloucher

Phillip Hitti

Ibrahim Baizoon and Sohail Zakkar

T. J. De Bour

Hasan bin Muhammad Dayar Bakri

Karl Brockleman

Khatib Baghdadi

Sir Percy Skies

Ali Hasan Kharbutli

Muhammad Izzat Duruza

Suyuti

Ibrahim bin Abdullah Hamuyi

Abi Hayyan Ahmad Tamimi

Ibrahim Hasan

Ibne Hajar

Abdul Wahid Muzaffar

Hasan bin Ali Harrani

Ibne Shudqam

Fakhuri

Ibne Anba

Ibne Athir

Kulaini

Ibne Qutaybah

Dai Imaaduddin Qarashi

Ali bin Ahmad Samhoodi

Ibne Khallikan

Muhammad bin Zakaria

Nasr bin Muzahim

Hurr Amili

Safiuddin

Sulaiman Hanafi

Majlisi

Hasari

Abdul Aziz Sayyid al-Ahl

Ubaidali

Muhibuddin Tabari

Sayyid Majeed Haeri

Ismail bin Qasim Qaali

Shaykh Habib Aamili

Source

Author

Tarikh ad-Daulatul Arabiyyah

Tarikh al-Adab al-Arabi

Tarikh al-Arab

Tarikh al-Arab as-Siyasi

Tarikh Al-Falsafatl Islamiya

Tarikh al-Khamis

Tarikh Ash-Shoubul Islamiya

Tarikh Baghdad

Tarikh Iran

Tarikh Iraq Dar Zer-e-Sulte Umayyan

Tarikh Jinsul Arabi

Tarikh Khulafa

Tarikh Khulafa

Tarikh Muzaffari (Manuscript)

Tarikh Sahaba (Manuscript)

Tarikh Siyasi Islam

Tatheer al-Jinaan wal Lisaan

Tauzeeh al-Ghamiz

Tohafful Uqool

Tohfatul Azhaar wa Zilaalul Anhaar (Manuscript)

Tohfatul Imam fee Mukhtasar Tarikh al-Islam

Umdatul Talib fee Ansaab Aali Abi Talib

Usud al-Ghaba

Ususl al-Kafi

Uyun al-Akhbaar

Uyun al-Akhbaar wa funoon al-Aathaar

Wafa al-Wafa

Wafayatul Ayan

Waqiyatul Jamal

Waqiyatus Siffeen

Wasail ash-Shia

Waseelatul Maal fee idda manaqibul Aal (Manuscript)

Yanabiul Mawaddah

Zaad al-Maad

Zaharal Aadaab

Zainab binte Ali

Zainab wa Akhbaar az-Zainabiyaat

Zakhair al-Uqba

Zakheeratud Daarain

Zel al-Amali

Zikri al-Husain

Julius Falhauzen

Regis Bloucher

Phillip Hitti

Ibrahim Baizoon and Sohail Zakkar

T. J. De Bour

Hasan bin Muhammad Dayar Bakri

Karl Brockleman

Khatib Baghdadi

Sir Percy Skies

Ali Hasan Kharbutli

Muhammad Izzat Duruza

Suyuti

Ibrahim bin Abdullah Hamuyi

Abi Hayyan Ahmad Tamimi

Ibrahim Hasan

Ibne Hajar

Abdul Wahid Muzaffar

Hasan bin Ali Harrani

Ibne Shudqam

Fakhuri

Ibne Anba

Ibne Athir

Kulaini

Ibne Qutaybah

Dai Imaaduddin Qarashi

Ali bin Ahmad Samhoodi

Ibne Khallikan

Muhammad bin Zakaria

Nasr bin Muzahim

Hurr Amili

Safiuddin

Sulaiman Hanafi

Majlisi

Hasari

Abdul Aziz Sayyid al-Ahl

Ubaidali

Muhibuddin Tabari

Sayyid Majeed Haeri

Ismail bin Qasim Qaali

Shaykh Habib Aamili